دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

موفقیت آیناز اقدامی در مرحله اول المپیاد ریاضی