دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

درباره مدرسه

 بسمه تعالی

مدرسه غیردولتی مبتکران از سال 1380 پا به عرصه خدمات آموزشی نهاد و دستان توانمند مربیان و همکاران، ما را بر آن داشت تا خدماتی همسو با نیاز فراگیران ارائه دهیم و همواره کوشیده ایم به این باور جامه عمل بپوشانیم.

مدرسه غیردولتی مبتکران با تأکید بر نگرش تأمین نیازهای آموزشی فراگیر، بهینه سازی و گسترش مستمر در فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی ،استفاده مؤثر  از تجربیات ،نوآوری ها و سرمایه های فکری کارکنان ،اولیا و دانش آموزان ،گسترش قابلیت های فردی و جمعی دانش آموزان و کارکنان ، ایجاد و حفظ محیطی تعاملی برای  تسهیم دانش ، حرکت به سوی جهانی سازی خدمات آموزشی را سرلوحه وظایف خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی  به الزامات قانونی و اعتباربخشی و سایر  الزامات ،اعتقاد دارد کارکنان سازمان که با ارزش ترین سرمایه سازمان آموزشی محسوب می شوند نیز وظیفه خود خواهند داشت که با درک کامل انتظارات فراگیران  و سایر طرف های ذینفع در جهت نیل  به اهداف سازمانی تلاش نمایند.

مدیریت مدرسه غیردولتی مبتکران برای رسیدن به موارد مندرج بر استفاده از سیستم های نوین  مدیریتی تأکید نموده  و در راستای نیل به این خواسته ها، آخرین ویرایش استاندارد IWA2 ر ا  به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است و  جهت رسیدن به آن تلاش می نماید.

اهداف سازمانی مدرسه مبتکران به شرح ذیل است:

  • افزایش میزان رضایت فراگیران با ایجاد زمینه برای گسترش  دانش ،توانایی و مهارت آنان
  • توسعه توانمندیهای کارکنان ،دانش آموزان ، اولیا  با رویکرد  یادگیری مادام العمر
  • ایجاد و حفظ فرهنگ دانش محور سازمانی
  • توسعه مشارکت و تقویت حس مسئولیت پذیری  در همه کارکنان
  • ارتقاء بهداشت روانی ، نشاط و رشد شخصیتی دانش آموزان
  • ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی واجتماعی دانش آموزان
  • آموزش مستمر مدیران و همکاران  و ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیتها
  • ارائه خدمات  مورد  تعهد در زمان مشخص شده