دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

طرح درس چگونگی تبدیل مدل اتمی بور به مدل کوانتومی

طرح درس چگونگی تبدیل مدل اتمی بور به مدل کوانتومی

تهیه کننده: زهرا یوسفی