دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

کادر اداری

کادر اداری دبیرستان غیردولتی مبتکران

معاونین آموزشی

گوهر موفقی‌نیا - فاطمه مناف زاده

معاونین انضباطی

ژاله کارآموز- راضیه اسمعیل زاده - فاطمه مناف زاده

مشاور و مسئولین پایه ها

وحیده فاضلی - مینا حقی فام- مریم دانا- مینو حسنی

معاون اجرایی

سارا خوش وطن

معاون پرورشی

مریم باهنر

مربیان پرورشی

مینا حقی فام

حسابدار

طیبه نظم پور

خدمات

محمد کارگر - عبدالله هاتف- زهرا امن زاده