دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

دیدار با خانواده شهیدان قاری راثی

بازدید از نمایشگاه معرفی مشاغل به مناسبت 29 بهمن