دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

بیانیه ارزش ، ماموریت و چشم انداز

 برنامه ریزی استراتژیک دبیرستان

 

بیانیه ماموریت

دبیرستان غیردولتی مبتکران به منظور آموزش و پرورش دانش آموزان در دوره متوسطه اول و دوم تاسیس شده است و با بهره گیری از ظرفیتهای علمی و تجربی اساتید و کارکنان و با محور قرار دادن چگونگی یادگیری، خودآموزی، خودارزیابی دانش آموزان و انعطاف پذیری در روشها می کوشد در افزایش و گسترش اطلاعات و افکار و عقاید و مهارتها و احساسات و گرایشها و ارزشها، دانش آموزان را یاری نماید تا بتوانند مستقل بیندیشند و مسئولیت زندگی خود را مطابق با واقعیتها بر عهده گیرند و عنصری مفید و موثر برای جامعه باشند.

بیانیه ارزش

دریافت کنندگان خدمات دبیرستان مبتکران دانش آمورزان هستند و هدف نهایی ما رشد و شکوفایی آنان در همه ابعاد وجودی است. برای تامین این هدف دبیرستان مبتکران خود را نسبت به همه دانش آموزان، اولیا، دبیران و کارکنان متعهد می داند و موارد  ذیل را جزو ارزشهای اساسی خود تلقی می کند.

1- توجه به نیازهای پنج گانه( بقاء، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح)  دانش آموزان، اولیا و دبیران

2- آموزش تئوری انتخاب به کلیه کارکنان، دبیران، اولیا و کاربست آن مطابق مدیریت راهبرانه

3- ایجاد مکانی شیرین و لذت بخش برای کارکنان، دانش آموزان و والدین

 

 

4-جایگزینی پرورش بجای تادیب یا آموزش اجباری

5- ایجاد بستر مناسب برای آموزش گروهی دانش آموزان

6- ایجاد بستر مناسب برای کسب مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

7- تلاش برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای تحصیلی دانش آموزان و هدایت مناسب آنان برای تحصیلات تکمیلی

8- فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت دانش آموزان در امر تدریس

9- خودارزیابی و نیازسنجی مداوم از دانش آموزان، دبیران و اولیا

10- توانمندسازی و ارتقاء کیفی کارکنان

11- ایجاد شرایط منصفانه برای ارضای مسئولانه  نیازها

12- خلق محیطی جذاب برای یادگیری

13- ایجاد بستر مناسب برای انجام کارهای کیفی منحر به فرد توسط دانش آموزان

14- ایجاد بستر مناسب برای بکارگیری آموزه های تئوری انتخاب در زندگی شخصی توسط دانش آموزان، کارکنان و دبیران

 

 

 

چشم انداز

تبدیل شدن به یک مدرسه متمایز و سرآمد در سطح کشور با:

1- تربیت نیروهای کارآمد، مستقل و مسئولیت  پذیر

2- ایجاد و حفظ سازمانی یادگیرنده

3- ایجاد محیطی تعاملی برای تسهیم دانش در بین دانش آموزان

4- خلق ارزش از طریق تعاملات دانش با اولیای دانش آموزان

5- تربیت انسانهای همه جانبه که زندگی غنی و معنی دار را تجربه نمایند.

6-کسب رتبه های برتر در کنکور سراسری

دبیرستان غیردولتی دخترانه مبتکران تبریز