دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

نمونه سؤالات امتحانی پایه سوم

سوالات خرداد ماه  93

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 93-1392 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 93-1392 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 93-1392 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 93-1392 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک سال سوم

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک سال سوم

فایل های ضمیمه :

سوالات امتحانات نهایی سال 92-1391 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 92-1391 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 92-1391 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 92-1391 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 91-1390 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 91-1390 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 91-1390 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 91-1390 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 90-1389 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 90-1389 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 90-1389 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 90-1389 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 89-1388 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 89-1388 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 89-1388 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 89-1388 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 88-1387 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 88-1387 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 88-1387 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 88-1387 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 87-1386 رشته علوم ریاضی

سوالات امتحانات نهایی سال 87-1386 رشته علوم ریاضی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 87-1386 رشته علوم تجربی

سوالات امتحانات نهایی سال 87-1386 رشته علوم تجربی

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 86-1385

سوالات امتحانات نهایی سال 86-1385

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 85-1384

سوالات امتحانات نهایی سال 85-1384

ادامه مطلب...

سوالات امتحانات نهایی سال 84-1383

سوالات امتحانات نهایی سال 84-1383

ادامه مطلب...