دبیرستان دخترانه غیردولتی مبتکران تبریز اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز

دکتر کشاورز در جمع دانش آموزان مبتکران